خوش آمدید

         221

 

با توجه به تماس های مشترکین با بخش پشتیبانی در مورد قطع شدن پکیج یورو اسپورت ها:

این کانال ها قطع نشده و تنها فرکانس آنها عوض شده است.

همیشه توصیه می شود حداقل ماهی یک بار لیست شبکه های دستگاه خود را به روز رسانی کنید.

به تازگی فرکانس شبکه های ورزشی یورو اسپورت عوض شده و برای دریافت این کانال ها باید از مشخصات زیر استفاده کرد:

Eurosport 1 HD

10911

V

27500

___________________________

Eurosport 2 HD

12284

H

27500